Privacy Policy 

Van Tongeren Schoonmaak VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van Tongeren Schoonmaak houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • ​Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

​Als Van Tongeren Schoonmaak zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam; 
 • Geboortedatum;
 • Adres;
 • E-mailadres (zakelijk en/of privé);
 • Telefoonnummer (zakelijk en/of privé);
 • BSN nummer; 
 • Geslacht. 

Bovenstaande geldt voor klanten, leveranciers, medewerkers en sollicitanten.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 • Administratieve doeleinden (overeengekomen opdracht); 
 • Facturering; 
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht; 
 • Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst;
 • Sollicitatieprocedures (zowel open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature); 
 • Wet- en regelgeving (het verwerken van persoonsgegevens indien wij daartoe op grond van de Wet- en regelgeving verplicht zijn); 
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven (inschrijving nieuwsbrief); 
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst; 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerkingen?

Van Tongeren Schoonmaak VOF verwerkt uw gegevens omdat deze gegevens nodig zijn voor het aangaan of het uitvoeren van een overeenkomst. U heeft daartoe toestemming gegeven of omdat Van Tongeren Schoonmaak VOF daar een gerechtvaardigd belang heeft.

Als u Van Tongeren Schoonmaak VOF toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doeleinden uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

Bewaartermijn

Van Tongeren Schoonmaak VOF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de Wet vereist (en om te kunnen voldoen aan onze fiscale bewaarplicht).

Verstrekking van uw gegevens aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • ​Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie; 
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek

(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Bovendien verplichten wij onze providers eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • ​​Alle personen die namens Van Tongeren Schoonmaak VOF van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Van tongeren Schoonmaak VOF
Molenstraat 155
7321 DB Apeldoorn
info@vantongerenschoonmaak.nl
www.vantongerenschoonmaak.nl