Algemene Voorwaarden Van Tongeren Schoonmaak

Inhoud

Hoofdstuk A:
Algemeen deel betreffende alle soorten schoonmaakdiensten en producten
Hoofdstuk B:
Aanvullende voorwaarden glasbewassing, vloerenonderhoud en gevelreiniging

Hoofdstuk A
Algemeen deel betreffende alle soorten schoonmaakdiensten

Artikel 1. Begripsbepalingen / definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Van Tongeren: Van Tongeren Schoonmaak te Apeldoorn;
b. wederpartij: opdrachtgever, afnemer of aanbieder en elke andere contractuele
wederpartij van Van Tongeren;
c. kostprijsbepalende factoren: inkoopprijzen, lonen, sociale lasten, vervoerskosten,
verzekeringspremies, invoerrechten, belastingen, heffingen en rechten, alsmede alle andere kosten die de prijs van de door Van Tongeren geleverde zaken en diensten mede bepalen;
d. werkprogramma: omschrijving van de overeengekomen werkzaamheden naar aard, tijdstip en frequentie ten aanzien van het schoon te houden object;
e. AVG: (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming;
f. AVB: Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven;
g. AV: Algemene Voorwaarden;
h. CAO: de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en
Glazenwassersbedrijf;
i. diensten: Schoonmaak- en glasbewassingswerkzaamheden zoals reiniging,
leegruimen, desinfectie, van objecten in de meest brede zin van het woord waaronder bijvoorbeeld:
-  Industriële reiniging: waaronder het verwijderen, afvoeren en (doen) verwerken
van vervuiling, afzetting en dergelijke in de ruimste zin van het woord, van of in
industriële gebouwen, installaties, magazijnen.
-  Gevel, vloeren- en glasreiniging: waaronder het verwijderen van aangebrachte of
door atmosferische invloeden ontstane vervuiling aan verticale en/of horizontale oppervlakken, ongeacht de materiaalsoort of -structuur, alsmede het op bedoelde oppervlakken aan- of opbrengen van lagen met beschermende, afstotende en/of impregnerende werking.
-  Calamiteiten reiniging: waaronder het na een calamiteit beredderen, reinigen en/of reconditioneren van opstallen, voorraden, machines en/of inventaris één en ander in de ruimste zin van het woord.
-  Huismeester- oftewel handy-man diensten: waaronder het zorgen voor een schoon en veilig woon- en leefklimaat in de objecten en het toezicht houden op de uitvoering van werkzaamheden op het gebied van schoonmaak-, onderhoud- en (tecnhisch) beheer van het object;
j. hulpmiddelen: ten behoeve van de werkzaamheden door Van Tongeren ingezette middelen zoals reinigingsmiddelen en materialen, hoogwerkers, bedrijfsmiddelen en machines etc.;
k. informatie: alle informatie, gegevens, materialen en instructies ontvangen van wederpartij of van derden op verzoek van wederpartij, waaronder ook informatie over het object en de in verband daarmee te reinigen oppervlakten;
l. object: het voorwerp van de werkzaamheden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de binnen- en buitenkant van een gebouw, zoals vloeren, gevels, ramen, de binnen- en buitenkant van een schip, cleanrooms, een bus, een trein, sanitair, een productiemiddel, een slachterij, een fabriek, een industrieel terrein, een installatie, een voorraad, inventaris en/of een andere roerende- danwel onroerende zaak, etc.;
m. wederpartij: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Van Tongeren een overeenkomst sluit;
n. overeenkomst: elke overeenkomst van opdracht tussen partijen strekkende tot het leveren van producten en diensten, inclusief het werkprogramma, elke schriftelijke wijziging of aanvulling op de overeenkomst, stilzwijgende verlengingen daarvan, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst, mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Van Tongeren daaronder begrepen;
o. partijen: Van Tongeren en wederpartij;
p. producten: reinigingsmiddelen, apparatuur, machines, installaties (sanitaire)
gebruiksartikelen etc. welke verband houden met de diensten in de meest brede zin
van het woord en verkocht of verhuurd worden aan Van Tongeren;
q. werkzaamheden: alle door Van Tongeren ten behoeve van wederpartij uit te voeren
handelingen en verrichtingen welke nuttig en noodzakelijk zijn om de diensten te
leveren zoals beschreven in de overeenkomst;
r. werkprogramma: een overzicht (werkbon o.i.d.) dat onderdeel uitmaakt van de
overeenkomst en waarop Van Tongeren in overleg met wederpartij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de werkzaamheden aangeeft, zo mogelijk met vermelding van de plaats, het tijdstip en de frequentie van de werkzaamheden etc. inclusief de voorbereidingsmaatregelen daarop en de prijs.

Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door Van Tongeren worden gesloten. Van Tongeren wijst nadrukkelijk andere algemene voorwaarden af, voor zover deze met de door Van Tongeren gebruikte algemene voorwaarden in strijd zijn. Hoofdstuk A is van toepassing op levering van alle werkzaamheden en producten door Van Tongeren. Indien de inhoud of uitleg van de opdrachtbevestiging en de AV in strijd zijn met elkaar, heeft de inhoud van de opdrachtbevestiging voorrang. Indien de inhoud of uitleg van hoofdstuk A en B onderling strijdig zijn, heeft hoofdstuk B voorrang op hoofdstuk A als de diensten uit hoofdstuk B van toepassing zijn.

Artikel 3. Aanbiedingen

Alle offertes of aanbiedingen zijdens Van Tongeren zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. Tenzij anders is aangegeven, zijn offertes 30 dagen geldig.

Artikel 4. Algemene bepalingen

4.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten.

4.2  Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomentussen partijen en gelden slechts voor het

desbetreffende geval.

4.3  Door wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden, ongeacht het

moment waarop hiernaar wordt verwezen, zijn nimmer van toepassing tussen

partijen.

4.4  Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Van

Tongeren, maar ook ten behoeve van: haar bestuurders, aandeelhouders en alle personen die voor van Van Tongeren werkzaam zijn; alle personen die bij de uitvoering van een overeenkomst door Van Tongeren zijn ingeschakeld; en alle personen voor wier handelen of nalaten Van Tongeren wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn.

4.5  Indien Van Tongeren in voorkomend geval uit coulance afwijkt van de strikte naleving van deze voorwaarden, brengt dit niet mee dat Van Tongeren het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen wel de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

4.6  Van Tongeren behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te allen tijde eenzijdig aan te vullen en/of te wijzigen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de wederpartij pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden op verzoek van de wederpartij gelden slechts indien en voor zover deze nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4.7  Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 5. Aanbod en aanvaarding, totstandkoming overeenkomst

5.1  Alle aanbiedingen van de diensten van Van Tongeren zijn vrijblijvend, hetgeen betekent dat Van Tongeren de aanbieding, zolang deze niet is aanvaard door wederpartij, kan herroepen, tenzij daarin een geldigheidsduur is overeengekomen.

5.2  Kennelijk vergissingen of fouten in de aanbiedingen van diensten binden Van Tongeren niet.

5.3  Een aanvaarding door wederpartij die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding van Van Tongeren, geldt steeds als verwerping van de aanbiedign en als een nieuwe aanbieding van wederpartij. Een overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot stand na schriftelijke aanvaarding daarvan door Van Tongeren.

5.4  Een overeenkomst komt o.a. verder tot stand op het moment dat:
1. de aanbieding van de diensten en/of producten van Van Tongeren schriftelijk is aanvaard door wederpartij; danwel
2. Van Tongeren de levering van de diensten en/of producten schriftelijk bevestigt nadat dit mondeling is overeengekomen tussen partijen; danwel
3. de wederpartij stilzwijgend Van Tongeren toestaat een begin te maken met de uitvoering van de overeenkomst en de daarin genoemde werkzaamheden.

5.5  De bepalingen van afdeling 1, titel 7, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) genaamd “Opdracht”, zijn van toepassing op de overeenkomst, met uitzondering van artikel 7:404 BW.

Artikel 6. Prijzen en tarieven

6.1  Alle door Van Tongeren in aanbiedingen, opdrachtbevestigingen of anderszins genoemde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders is vermeld.

6.2  De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden bestaande situatie. Bij wijziging van relevante aspecten, zoals oppervlakte of andere hoeveelheden, gebruik van het object of de inrichting daarvan, is Van Tongeren bevoegd tot aanpassing van de overeengekomen prijs na overleg met de wederpartij. De aanpassing wordt schriftelijk aan de wederpartij bevestigd. Hierop is het bepaalde in artikel 5 van overeenkomstige toepassing.

6.3  Jaarlijks worden onze prijzen geïndexeerd per 1 januari. Indien er tussentijds zich wijzigingen voordoen in de cao-lonen, dan kan ook tussentijds een prijsaanpassing plaatsvinden. Hierover hoeft Van Tongeren niet vooraf een aankondiging te doen.

Artikel 7. Uitvoering overeenkomst en werkprogramma door Van Tongeren

7.1  Het werkprogramma is bindend en leidend tussen partijen voor de omvang en kwaliteit van de werkzaamheden. Dit betekent dat wederpartij niet bevoegd is om de werknemers van Van Tongeren mondeling op het object te instueren om van het werkprogramma af te wijken. Gebeurt dat toch dan is Van Tongeren gerechtigd om, desnoods met terugwerkende kracht, meerwerk in rekening te brengen.

7.2  Indien werknemers van Van Tongeren zonder toestemming van wederpartij delen van het werkprogramma ten nadele van de wederpartij niet uitvoeren, dan zal Van Tongeren de werknemers daar terstond, na de schriftelijke melding door wederpartij, op aanspreken. Van Tongeren zal na verificatie hiervan haar medewerkers de werkzaamheden die niet gedaan zijn, de eerstvolgende dag dat de werknemers van

Van T ongeren aanwezig zijn op het object alsnog laten uitvoeren ofwel tot gedeeltelijke creditering van de rekening overgaan. Het voorgaande is ter vrije keuze van Van Tongeren.

7.3  Indien Van Tongeren tijdens de uitvoering van de overeenkomst vaststelt dat kleine afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn om de diensten geheel of ten dele te kunnen uitvoeren, kan Van Tongeren, doch zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, het werkprogramma naar eigen inzicht wijzigen, mits er een vergelijkbare kwaliteit gegarandeerd is.

7.4  Indien Van Tongeren tijdens de uitvoering van de overeenkomst vaststelt dat er blijvende afwijkingen en dus wijzigingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn om de diensten geheel of ten dele uit te kunnen voeren, en hiervoor redelijkerwijs een prijsaanpassing moet plaatsvinden, dan zal deze wijziging in het werkprogramma pas plaatsvinden nadat de prijsaanpassing met wederpartij schriftelijk is overeengekomen. Tot aanvaarding van de prijswijziging kan Van Tongeren de werkzaamheden die voortvloeien uit die blijvende afwijkingen opschorten.

7.5  Indien niets is vastgelegd in de overeenkomst dan worden werkzaamheden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen van maandag t/m vrijdag, niet zijnde christelijke of nationale feestdagen. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken, naar het oordeel van wederpartij, danwel Van Tongeren, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken. Uit de aard van de werkzaamheden en/of het object kan voortvloeien dat ook op christelijke of nationale feestdagen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

7.6  Indien de werkzaamheden worden opgehouden of stilgelegd als gevolg van een calamiteit van welke aard dan ook of wegens een oorzaak welke voor rekening en risico komt van wederpartij, zoals niet functionerende schoonmaakapparatuur en installaties welke in eigendom zijn van wederpartij, kan de ontstane verloren tijd als gewerkte uren aan wederpartij in rekening worden gebracht. Deze uren zullen op de factuur apart vermeld worden.

7.7  Indien de werknemers van Van Tongeren zich moeten houden aan specifieke lokale veiligheids- en gedragsregels in de objecten dan dient wederpartij tijdig, dus vóór aanvang van de werkzaamheden, deze regels te overhandigen aan de werknemers met voldoende instructie en uitleg en met kopie aan de leidinggevende van Van Tongeren. Ook dient wederpartij een exemplaar van deze regels in de werkruimte van Van Tongeren zichtbaar op te hangen c.q. beschikbaar te maken.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

8.1  Betaling van de facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum, of zoveel eerder als overeengekomen, te geschieden op de overeengekomen wijze. De voorgenoemde betalingstermijn is een fatale termijn. De betaling dient verder onvoorwaardelijk en zonder opschorting, korting of verrekening, uit welken hoofde ook, te geschieden. Wederpartij zal geen beslag onder zichzelf doen leggen.

8.2  Wederpartij is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

8.3  Indien wederpartij ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Van Tongeren op wederpartij onmiddellijk en geheel opeisbaar. Tevens is Van Tongeren alsdan gerechtigd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Van Tongeren is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die wederpartij als gevolg hiervan lijdt.

8.4  Tijdens haar verzuim is wederpartij over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

8.5  Bij buitengerechtelijke invordering is wederpartij, naast de hoofdsom en de

vertragingsrente, de werkelijk door Van Tongeren gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten belopen ten minste 15% over de eerste € 5.000,- (met een minimum van € 250,-), 10% over het meerdere tot € 10.000,-, 8% over het meerdere tot € 20.000,-, 5% over het meerdere tot € 60.000,- en 3% over het meerdere boven € 60.000,-. Bij gerechtelijke invordering is wederpartij tevens de gerechtelijke kosten verschuldigd, daaronder begrepen alle daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand en de (geliquideerde) proceskosten indien wederpartij geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld. Tevens is Van Tongeren alsdan gerechtigd de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. Van Tongeren is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die wederpartij als gevolg hiervan lijdt.

8.6  Indien Van Tongeren gerede twijfel heeft omtrent de betalingscapaciteit van
wederpartij kan Van Tongeren op eerste verzoek, zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de overeenkomst, verlangen dat wederpartij een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doet danwel genoegzame zekerheid stelt voor de nakoming van haar verbintenis. Onder genoegzame zekerheid wordt in ieder geval verstaan een op eerste verzoek van Van Tongeren opeisbare doorlopende bankgarantie, gesteld door een eerste klas Nederlandse bank, ter hoogte van 110% van de door wederpartij verschuldigde bedragen (100% van deze bedragen met een opslag van 10% voor rente).

8.7  Indien de werkzaamheden eenmalig zijn, is Van Tongeren gerechtigd om vóór aanvang van de werkzaamheden een voorschot van ten minste 30% van de prijs te vragen.

8.8. Betalingen door wederpartij zullen worden aangewend ter voldoening van achtereenvolgens:

1. vergoeding van schaden en (buitengerechtelijke en incasso) kosten; 2. vergoeding van de vertragingsrente;
3. de uitstaande hoofdsom zoals gefactureerd.

8.9 Indien de werkzaamheden strekken tot het herstellen van schade waarvoor aan de kant van wederpartij recht bestaat op het innen van verzekeringsgelden, zoals in het geval van brand- en roetreiniging, zal wederpartij op eerste verzoek van Van Tongeren, meewerken aan een cessie van haar vordering op assuradeuren. Dit laat onverlet de verplichting van wederpartij om de openstaande vordering te voldoen aan Van Tongeren inclusief de BTW, indien en voor zover deze niet door de verzekeringsuitkering is gedekt.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud producten

9.1  Wanneer Van Tongeren producten aan wederpartij verkoopt, behoudt Van Tongeren zich de eigendom van deze producten voor, totdat deze producten zijn betaald, en alle overige vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Van Tongeren op wederpartij heeft of zal verkrijgen zijn voldaan.

9.2  Wederpartij is vanwege het eigendomsvoorbehoud gehouden om de producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Van Tongeren te bewaren.

9.3  Zolang de eigendom van de producten niet op wederpartij is overgegaan, mag zij de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is wederpartij ook niet toegestaan de producten door te verkopen tenzij dit in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf gebruikelijk is.

9.4  Indien wederpartij tekortschiet in de nakoming van haar verbintenis of indien Van Tongeren goede grond heeft te vrezen dat wederpartij hierin tekort zal schieten, ook in de gevallen als bedoeld in artikel 6:80 BW, is Van Tongeren, onverminderd haar overige rechten, bevoegd onmiddellijke afgifte te vorderen van de onder eigendomsvoorbehoud vallende producten. Hiertoe verklaart wederpartij dat zij op eerste verzoek van Van Tongeren op ieder gewenst tijdstip alle relevante gegevens uit de administratie zal verschaffen. Tevens verklaart wederpartij dat zij op eerste verzoek Van Tongeren toegang zal verschaffen tot haar bedrijfsgebouwen en bedrijfsterreinen teneinde Van Tongeren te laten verifiëren of de producten nog aanwezig zijn in de voorraad van wederpartij teneinde deze mee te nemen danwel deze over te dragen in eigendom en er een eerste stil pandrecht op te vestigen.

9.5  Na afgifte van de producten zal wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde die de producten op dat moment hebben, die in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de overige schade van Van Tongeren.

9.6  Indien de bepalingen uit dit artikel, met name de afgifteplicht, niet of niet tijdig worden nageleefd door wederpartij, verbeurt wederpartij ten behoeve van Van Tongeren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van
€ 10.000,-- per overtreding en € 500,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.

9.7  Wederpartij doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de producten en zal geen beslag doen leggen op de producten.

Artikel 10. Uitvoering

10.1  Van Tongeren voert de aan haar verleende opdracht uit volgens het werkprogramma.

10.2  Het is Van Tongeren steeds toegestaan om bij een gelijkblijvend niveau van

dienstverlening de werkzaamheden gewijzigd uit te voeren indien bij de uitvoering blijkt dat afwijkingen nodig zijn. Zodanige wijzigingen zullen onverwijld aan de wederpartij worden gemeld.

10.3  Ingeval de in het vorige lid bedoelde afwijkingen een structureel karakter hebben en dusdanig van aard zijn dat aanpassing van de overeengekomen prijs onvermijdelijk is, zal die aanpassing in overleg met de wederpartij en met inachtneming van het in artikel 6.2 bepaalde worden doorgevoerd.

10.4  Indien de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden uitgevoerd ten gevolge van maatregelen van de wederpartij of ten gevolge van andere omstandigheden de wederpartij betreffende, heeft deze terzake de niet uitgevoerde werkzaamheden geen aanspraak op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

10.5  Wederpartij is verantwoordelijk om Van Tongeren onverwijld schriftelijk in kennis te stellen indien na de werkzaamheden niet conform het werkprogramma zijn uitgevoerd en in belangrijke mate ten nadele van de wederpartij daarvan afwijken. Het werkprogramma is in principe gebaseerd op een kwaliteitsnormerings- en controlesysteem dat partijen zijn overeengekomen en waarmee objectief vastgesteld kan worden of het resultaat van de werkzaamheden en de uitvoering van het werkprogramma conform die norm is. Deze schriftelijke kennisgeving bevat ten minste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, de aard en de ernst van de geconstateerde afwijking, het object, de plaats en een redelijke termijn waarbinnen Van Tongeren de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

Artikel 11. Hulpmiddelen en faciliteiten

11.1  Afvalzakken worden naar verbruik in rekening gebracht aan de wederpartij, tenzij deze in voldoende hoeveelheden door wederpartij voor gebruik ter beschikking worden gesteld. Alle overige hulpmiddelen zijn bij de overeengekomen prijs inbegrepen. De wederpartij stelt waar nodig om niet water en elektriciteit beschikbaar.

11.2  Wederpartij staat ervoor in dat er voldoende schoon warm en koud water, waterdruk, elektriciteit, gas, lucht en stoom kosteloos beschikbaar is voor de uitvoering van het werkprogramma.

11.3  De wederpartij zal in overleg met Van Tongeren zoveel mogelijk er zorg voor dragen dat Van Tongeren om niet de beschikking krijgt over uitsluitend door haar te gebruiken afsluitbare ruimten, zoals werkkasten, voor materiaalopslag.

11.4  De wederpartij is ook overigens gehouden om de bedrijfsmiddelen, waaronder materialen, middelen en machines, van Van Tongeren die in haar bedrijfsruimte worden gebruikt en opgeslagen, als een goed huisvader te beheren, de bedrijfsruimte goed af te sluiten en alle maatregelen te nemen die voor het behoud van de bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn. De ten behoeve van de overeengekomen werkzaamheden gebruikte bedrijfsmiddelen blijven eigendom van Van Tongeren. De wederpartij is gehouden om op eerste verzoek eraan mee te werken, dat Van Tongeren bedoelde zaken terugneemt.

11.5  In overleg met Van Tongeren zal de wederpartij ten behoeve van het personeel van Van Tongeren voldoende faciliteiten om niet ter beschikking stellen, zoals een garderobe of berging.

11.6  In overleg met Van Tongeren zal wederpartij ten behoeve van de werknemers van Van Tongeren voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals een garderobe, een berging, een pauzeruimte en dergelijke. Wederpartij conformeert zich in deze aan de ARBO-wet.

11.7  Wederpartij zal Van Tongeren de mogelijkheid bieden afval, voortvloeiende uit de reiniging van welke aard dan ook, in de door wederpartij beschikbaar gestelde ruimte af te voeren.

11.8  Wederpartij is gehouden Van Tongeren juist, zo volledig mogelijk, en tijdig te informeren over alle zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn dan wel krachtens de wet verplicht is te verstrekken. Van Tongeren mag daarbij vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door wederpartij verstrekte informatie, zonder dat zij gehouden is door de wederpartij verstrekte informatie te verifiëren. Wederpartij staat ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Van Tongeren verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Van Tongeren verzocht. Bij gebreke van de juiste informatie is Van Tongeren niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat aan een object.

11.9  Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Van Tongeren bevoegd de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden onmiddellijk op te schorten. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat wederpartij haar in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van wederpartij en is Van Tongeren bevoegd (extra) vergoeding voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.

Artikel 12. Conformiteit

12.1  Indien wederpartij meent dat de door Van Tongeren geleverde diensten niet beantwoorden aan de overeenkomst, dient daaromtrent – op straffe van verval van rechten – onverwijld doch in ieder geval binnen drie werkdagen na constatering schriftelijk te worden gereclameerd bij Van Tongeren.

12.2  In de schriftelijke kennisgeving zal de wederpartij zo nauwkeurig mogelijk omschrijven op welke wijze de dienstverlening afwijkt van hetgeen is overeengekomen. In ieder geval dient de melding plaats en tijdstip te vermelden alsmede de aard van de afwijking. Bij een en ander zal de wederpartij een redelijke termijn stellen waarbinnen Van Tongeren dient te komen tot herstel.

Artikel 13. Onderaanneming

13.1 Van Tongeren zal bij het inschakelen van onderaannemers voor de uitvoering van de overeenkomst de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het selecteren van de onderaannemers en indien Van Tongeren dat nodig acht, voorafgaand overleggen met wederpartij.

Artikel 14. Prijs van de werkzaamheden

14.1  De prijs van de werkzaamheden is gebaseerd op de volgende objectieve en subjectieve factoren:

Onder objectieve factoren worden begrepen: de kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, waaronder maar niet beperkt tot loon- en/of andere bedrijfskosten van Van Tongeren, de kosten van de gebruikte hulpmiddelen, materialen, transportmiddelen en dergelijke.

Onder subjectieve factoren worden begrepen: de wensen van wederpartij en de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen hoedanigheden van het object, waaronder maar niet beperkt tot de oppervlakte, de bezetting, de toegankelijkheid, de aankleding, de inrichting, het gebruik en de bestemming.

14.2  Zodra na het sluiten van de overeenkomst in de objectieve factoren een wijziging optreedt waarop Van Tongeren in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, waaronder maar niet beperkt tot een wijziging in de toepasselijke CAO en/of wetswijziging, heeft Van Tongeren het recht de daaruit voortvloeiende kostenverhogingen aan wederpartij door te berekenen, ongeacht of de wijziging te voorzien was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.

14.3  Indien na het sluiten van de overeenkomst in de subjectieve factoren een wijziging optreedt die naar het oordeel van Van Tongeren een aanpassing in het werkprogramma en in prijs noodzakelijk maakt, zal deze prijsaanpassing tot stand komen na schriftelijk akkoord van wederpartij. Dat schriftelijke akkoord is niet nodig indien er sprake is van meerwerk in de zin van 7.1.

14.4  Wederpartij heeft geen recht op vermindering van de prijs indien de uitvoering van de werkzaamheden door Van Tongeren niet of niet geheel mogelijk of niet zinvol is als gevolg van omstandigheden die krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening en risico van Van Tongeren komen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid en AVB

15.1 Van Tongeren beperkt haar bedrijfs- en opzichtaansprakelijkheid jegens wederpartij tot de vergoeding van de directe (zaak)schade jegens wederpartij en aan haar gerelateerde derden die het rechtstreekse gevolg is van uitoefenen van haar bedrijf alsmede van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is altijd beperkt tot de bedragen welke volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Van Tongeren voor het betreffende evenement worden uitgekeerd (zie de maximale dekkingsbedragen onder 15.4 dan wel tot het bedrag in artikel 15.5 indien geen uitkering plaatsvindt, vermeerderd met het eventueel door Van Tongeren uit hoofde van de AVB te dragen eigen risico.

15.2  Onder directe schade wordt -onder meer- verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Van Tongeren aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.

15.3  Van Tongeren is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, bijv. door het tijdelijk geen gebruik kunnen maken van ruimten in het object, en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Van Tongeren, uitgezonderd aansprakelijkheid veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van Van Tongeren zoald bedoeld in artikel 7:952 BW.

15.4  Van Tongeren heeft een AVB afgesloten. Daarin zijn schades van wederpartij, waarvoor Van Tongeren aansprakelijk wordt geacht onder de AVB, verzekerd tot maximaal:
- bij bedrijfsaansprakelijkheid schades tot € 1.134.000,-- per aanspraak, met maximum van € 2.500.000,-- totaal aan aanspraken per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB genoemde eigen risico per aanspraak);

- bij opzichtschades (aan in bewerking zijnde glasoppervlaktes, interieur, gevels of vloeren) tot € 50.000,-- per aanspraak met een maximum van € 100.000,-- per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB genoemde eigen risico per aanspraak); - bij verlies van sleutels van een object door Van Tongeren tot de kosten voor het vervangen van de sleutels tot € 25.000,-- per aanspraak met een maximum van

€ 50.000,-- per verzekeringsjaar (onder aftrek het in de AVB genoemde eigen risico

per aanspraak).

15.5  Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de AVB mocht

plaatsvinden, is de totale door Van Tongeren erkende aansprakelijkheid, uit welken hoofde ook, beperkt tot het bedrag van de schade die Van Tongeren ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzag als mogelijk gevolg van het tot vergoeding verplichtende handelen of nalaten. Dit is altijd gemaximeerd tot het bedrag van de netto factuurwaarde van de werkzaamheden, en als de overeenkomst een duurovereenkomst betreft dan wordt het bedrag gesteld op maximaal eenmaal het bedrag dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan wederpartij.

15.6  Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Van Tongeren voor schade die het gevolg is van het gebruik van producten die zij van derden heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Van Tongeren.

15.7  Ingeval er asbest vrijkomt door de werkzaamheden is Van Tongeren nimmer aansprakelijk voor de kosten en/of schade die hierdoor ontstaat.

15.8  Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat wederpartij de schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat wederpartij bekend is geworden met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had moeten worden, schriftelijk aan Van Tongeren meldt.

15.9  Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt.

15.10  Van Tongeren kan zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Tongeren.

15.11  Wederpartijisgehoudenomschadebeperkendemaatregelentenemen.Van Tongeren heeft altijd het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden.

15.12  Het bepaalde in de voorgaande leden heeft zowel betrekking op de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van Van Tongeren jegens wederpartij.

Artikel 16. Verbod op overname werknemers

16.1  Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Tongeren dan wel een verzoek zoals bedoeld in artikel 18.1 is het wederpartij dan wel aan haar gelieerde vennootschappen niet toegestaan, noch gedurende de looptijd van de arbeidsovereenkomst van werknemers met Van Tongeren, noch gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende 6 maanden na beëindiging daarvan, werknemers van Van Tongeren in dienst te nemen dan wel op enigerlei andere wijze, direct of indirect, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van wederpartij dan wel aan haar gelieerde vennootschappen.

16.2  Bij overtreding van het voorgaande lid, verbeurt wederpartij ten behoeve van Van Tongeren zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, een direct opeisbare boete van € 3.000,-- per werknemer en € 500,-- voor iedere week dat de overtreding per werknemer voortduurt.

Artikel 17. Contractswisseling en werkgelegenheid

17.1  Van Tongeren is gehouden aan de CAO waaronder de contractswisselingsparagraaf en het bijbehorende overdrachtsprotocol. Om aan de verplichtingen die hieruit voortvloeien te kunnen voldoen heeft Van Tongeren informatie van wederpartij nodig. Wederpartij verplicht zich derhalve om zo vroeg mogelijk in overleg te treden met Van Tongeren over een gewenste heraanbesteding, waarbij wederpartij de minimale opzegtermijn van 3 maanden bij de opzegging van de overeenkomst in acht houdt of zoveel meer als is overeengekomen. Ook zal wederpartij onverwijld nadat de gunning heeft plaatsgevonden aan het nieuwe schoonmaakbedrijf, de gegevens van het nieuwe schoonmaakbedrijf doorgeven aan Van Tongeren zodat Van Tongeren tijdig aan haar plichten voortvloeiende uit de CAO kan voldoen.

17.2  Indien door wederpartij of mede door haar toedoen bij een contractswisseling significant verkeerde of te late informatie is verstrekt aan Van Tongeren, bijvoorbeeld over de op het object werkzame werknemers, dan is Van Tongeren gerechtigd de overeenkomst per direct schadevrij te annuleren nog vóór aanvang van de werkzaamheden tot uiterlijk de 4e maand na aanvang van de werkzaamheden, mits deze informatie ertoe zou hebben geleid dat Van Tongeren de overeenkomst niet of op andere voorwaarden was aangegaan. Dit laatste staat ter vrije beoordeling van Van Tongeren.

17.3  Wederpartij kan Van Tongeren niet aansprakelijk houden voor schade van welke aard dan ook die door de overgenomen werknemers zijn veroorzaakt voor het moment van contractswisseling noch staat Van Tongeren in voor de kwaliteit en uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden die door de overgenomen werknemers zijn verricht voor de contractswisseling.

Artikel 18. Overnameplicht bij inbesteding

18.1  Voor zover wederpartij na beëindiging van de overeenkomst met Van Tongeren de diensten inbesteedt, dus zelf gaat uitvoeren, zal wederpartij op eerste schriftelijke verzoek van Van Tongeren de werknemers op het betreffende object een arbeidsovereenkomst aanbieden waarbij partijen nu voor alsdan overeenkomen dat dit zal geschieden op basis van de wettelijke bepalingen ex 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming.

18.2  Indien Van Tongeren voor de werkzaamheden op een object een of meer duurzame hulpmiddelen heeft aangeschaft in de 12 maanden voorafgaande aan de inbesteding van de diensten, met gezamenlijke bruto aanschafwaarde van € 500,-- of hoger, dan is wederpartij verplicht, zodra Van Tongeren dat schriftelijk aangeeft, die hulpmiddelen over te nemen voor de dan geldende boekwaarde. Bij berekening van de boekwaarde wordt rekening gehouden met een afschrijving van 5 jaar voor de schrobmachines en 2 jaar voor andersoortige apparatuur en machines.

Artikel 19. Overmacht, opschorting en ontbinding

19.1  Onder overmacht (“niet-toerekenbare niet-nakoming”) wordt hier verstaan: elke niet aan de schuld, in subjectieve zin, aan Van Tongeren te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Van Tongeren onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds was te voorzien. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan zonder daarmee limitatief te zijn: overlijden en ontstentenis van de eigenaar-leidinggevende van Van Tongeren of werknemers, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, uitblijven van bepaalde vergunningen noodzakelijk voor de werkzaamheden, bedrijfsstoring en overmacht van toeleveranciers.

19.2  In geval van overmacht als bedoeld in lid 1, is Van Tongeren bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een gedeelte daarvan op te schorten en kan wederpartij geen nakoming, schadevergoeding of ontbinding vorderen.

19.3  Als de periode van overmacht en als gevolg daarvan de opschorting zoals hiervoor bedoeld, langer duurt dan 4 weken, is Van Tongeren bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat indien Van Tongeren haar verbintenis voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de prijs.

19.4  Van Tongeren heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij haar verbintenis had moeten nakomen.

19.5  Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de wet toekomen, is Van Tongeren bevoegd haar verbintenis op te schorten indien:
a. Wederpartij een of meer verbintenissen die voor haar voortvloeien uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden en/of de wet niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

b. Van Tongeren goede grond heeft om te vrezen dat wederpartij in de nakoming van een of meer verbintenissen zal tekortschieten.

c. Wederpartij in staat van faillissement is verklaard, haar faillissement is aangevraagd, aan wederpartij al dan niet voorlopige surséance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van wederpartij een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is gedaan of andere wijze het vrije beheer over haar vermogen verliest. d. Het bedrijf van wederpartij wordt geliquideerd.

e. Wederpartij haar bedrijfsvoering staakt dan wel de zeggenschap over haar bedrijf

aan een ander overdraagt.

19.6  Onverminderd de overige rechten die haar op grond van de overeenkomst en/of deze

voorwaarden en/of de wet toekomen, is Van Tongeren in de in lid 5 van dit artikel bedoelde gevallen bevoegd, zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien wederpartij ondanks sommatie gedurende 8 dagen nalatig blijft haar verbintenissen na te komen respectievelijk genoegzame zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verbintenissen. Voor wederpartij moet in dit verband in voorkomend geval worden gelezen: “de curator” dan wel “de bewindvoerder”.

19.7  In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Van Tongeren op basis van dit artikel, is zij niet gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op wederpartij onmiddellijk en geheel opeisbaar.

Artikel 20. Duur van de overeenkomst

20.1  Tenzij anders overeengekomen, is de overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan.

20.2  Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan opzegging pas plaatsvinden nadat Van Tongeren 6 maanden de werkzaamheden heeft uitgevoerd met inachtneming van artikel 20.3 en 20.4.

20.3  De opzegtermijn voor partijen bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd bedraagt minimaal 3 maanden en deze termijn begint te lopen:
- Bij opzegging door Van Tongeren: vanaf het moment dat de aangetekende opzeggingsbrief door Van Tongeren aan wederpartij is verzonden.

- Bij opzegging van wederpartij:
1. Indien Van Tongeren meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure: op het moment dat Van Tongeren het bericht heeft ontvangen wie de nieuwe aannemer is. 2. Indien Van Tongeren niet meedingt in de nieuwe aanbestedingsprocedure op het moment dat Van Tongeren de opzegging bij aangetekend schrijven heeft ontvangen, echter met dien verstande, dat minimaal 1 maand van de opzegtermijn dient te liggen na het moment, waarop de nieuwe aannemer of het besluiten tot herinbesteding door Van Tongeren is ontvangen.

20.4  Partijen kunnen een overeenkomst slechts bij aangetekend schrijven opzeggen tegen het einde van de kalendermaand of tegen het einde van de looptijd indien het een overeenkomst voor bepaalde tijd betreft. De opzegging door wederpartij dient altijd te worden gedaan onder opgave van redenen.

20.5  Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds door wederpartij worden opgezegd, noch kan deze opgezegd (geannuleerd) worden vóórdat Van Tongeren daar een aanvang mee heeft gemaakt. Opzegging geschiedt tegen het einde van de looptijd mits Van Tongeren minimaal 3 maanden van te voren de opzegging heeft ontvangen met inachtneming van de voorwaarden in 20.4.

20.6  Indien voortijdige of onregelmatige (bijv. geen opzegtermijn in acht nemen) opzegging plaatsvindt door wederpartij is wederpartij aan Van Tongeren de in de overeenkomst volledig overeengekomen prijs voor de resterende duur van de overeenkomst voor bepaalde tijd verschuldigd of de resterende opzegtermijn indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. Tevens is wederpartij in zulke gevallen de additionele kosten verschuldigd die Van Tongeren reeds heeft gemaakt in verband met de overeenkomst, evenals de kosten die voortvloeien uit eventuele annulering van ingeschakelde derden (zoals -onder meer- de eventuele kosten met betrekking tot onderaanneming). Ook heeft Van Tongeren recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane bezettingsverlies.

20.7  Indien Van Tongeren overgaat tot opzegging of ontbinding dan heeft wederpartij recht op medewerking van Van Tongeren bij de overdracht van werkzaamheden aan derden, mits alle onderliggende declaraties zijn voldaan. Indien er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in artikel 7:952 BW aan de zijde van wederpartij, waardoor Van Tongeren zich genoodzaakt ziet om tot opzegging over te gaan, heeft wederpartij geen recht op medewerking. In geval van opzegging of ontbinding heeft wederpartij geen recht op schadevergoeding.

Artikel 21. Reparatieclausule nietigheden

21.1  Als enige bepaling uit de AV of uit de onderliggende overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de AV of de onderliggende overeenkomst.

21.2  Als op enige bepaling in de overeenkomst of op een gedeelte van de overeenkomst rechtens geen beroep kan worden gedaan, blijft het overige gedeelte van de overeenkomst onverminderd van kracht, met dien verstande dat de bepaling op het gedeelte waarop geen beroep kan worden gedaan, geacht moet worden zodanig te zijn aangepast dat een beroep daarop wel mogelijk is, waarbij de intentie van partijen met betrekking tot de oorspronkelijke bepaling c.q. het oorspronkelijke gedeelte zoveel mogelijk in stand blijft.

Artikel 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

22.1  Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

22.2  In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, zal elk geschil tussen partijen, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement te Zutphen. Van Tongeren blijft echter bevoegd naar haar vrije keuze de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale recht bevoegde rechter.

22.3 Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het Arbitragereglement voor Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

20.4  Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is.

20.5  Onverminderd hetgeen onder 3 van dit artikel is bepaald, staat het Van Tongeren vrij

incassogeschillen met wederpartij voor te leggen aan de burgerlijke rechter. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zal in eerste instantie bij uitsluiting bij vorderingen boven een bedrag van € 25.000,-- bevoegd zijn de rechtbank van de woonplaats van Van Tongeren dan wel, in kort geding, de voorzieningenrechter van de genoemde rechtbank. In afwijking hiervan heeft Van Tongeren steeds de optie om het betalingsgeschil c.q. geldvordering van meer dan € 25.000,-- ook voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter. Indien het een betalingsgeschil c.q. geldvordering betreft van minder dan € 25.000,-- ex BTW, is echter bij uitsluiting de rechter bevoegd die op grond van de wettelijke bepalingen als zodanig is aangewezen.

Artikel 21. Privacy beleid

21.1 Uw privacy is conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij ons geborgd.

Kijkt u op de website www.vantongerenschoonmaak.nl voor de privacyverklaring.

Artikel 22. Verwerking van persoonsgegevens

22.1  In het kader van het uitvoeren van de overkomst is het noodzakelijk dat partijen persoonsgegevens in de zin van AVG zoals, maar niet gelimiteerd tot, naam, e- mailadressen en telefoonnummers verwerken. Partijen zijn niet gerechtigd om de persoonsgegevens voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de uitvoering van de overeenkomst. Zowel wederpartij als Van Tongeren zijn in dit geval in principe altijd beiden verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) ten aanzien van de door of namens wederpartij aan Van Tongeren verstrekte persoonsgegevens tenzij Van Tongeren kan worden aangemerkt als verwerker in de zin van de AVG.

22.2  In het geval Van Tongeren bij de uitvoering van de overeenkomst optreedt als verwerker in de zin van de AVG zal een separate verwerkersovereenkomst worden voorgelegd ter ondertekening welke voldoet aan de wettelijke vereisten van de AVG.

22.3  Op ieder der partijen rust te allen tijde een zelfstandige verplichting tot naleving van de AVG en andere toepasselijke wet- en regelgeving alsmede eventueel toepasselijke contractuele of interne verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot het nemen van passende beveiligingsmaatregelen, het tijdig in behandeling nemen van verzoeken van betrokkenen en het informeren van betrokkenen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

22.4  Partijen garanderen jegens elkaar dat zij als verwerkingsverantwoordelijke rechtmatig beschikken over in het eerste lid bedoelde persoonsgegevens en bevoegd zijn tot verstrekking van die gegevens aan de ander. Partijen vrijwaren elkaar derhalve van alle aanspraken van de betreffende betrokkenen en derden met betrekking tot die persoonsgegevens, behoudens van hetgeen waarvoor een verwerkingsverantwoordelijke zelf aansprakelijk is op grond van de AVG. Als uitwisselende partijen welke beiden verwerkingsverantwoordelijke zijn, bestaat er geen wettelijke plicht in de zin van de AVG om nadere schriftelijke afspraken te maken over de privacy van de betrokkenen ten aanzien waarvan de persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen partijen.

22.5  Voor zover in het kader van de overeenkomst door partijen persoonsgegevens worden verwerkt, garanderen partijen dat deze persoonsgegevens op een rechtmatige, behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de AVG. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking.

22.6  Ieder der partijen verleent medewerking voor zover mogelijk en relevant wanneer een betrokkene een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen persoonsgegevens.

22.7  Ieder der partijen informeert elkander zo spoedig mogelijk, binnen de wettelijke termijnen, over het ontdekken van een datalek waarbij persoonsgegevens zijn betrokken. Partijen zullen vervolgens elkander op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek.

22.8  In het geval van een datalek zal in ieder geval de volgende informatie verstrekt worden:

een gedetailleerde omschrijving van het datalek;

type/soort persoonsgegevens betrokken bij het datalek;

van hoeveel personen de persoonsgegevens betrokken zijn bij het datalek;

de identiteit van de personen betrokken bij het datalek;

de getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de betrokkenen te

beperken en het datalek te verhelpen;

de oorzaak van het datalek;

de duur van het datalek en het ontstaansmoment.

Hoofdstuk B
Aanvullende voorwaarden glasbewassing, gevelreiniging en vloerenonderhoud


Artikel 23. Aanvullende betalingsvoorwaarden glasbewassing

23.1 Indien de werkzaamheden m.b.t. de glasbewassing met een andere frequentie dan eenmaal per maand worden uitgevoerd, zal Van Tongeren het hiervoor te berekenen bedrag omrekenen in een maandbedrag, hetgeen maandelijks gefactureerd zal worden tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Artikel 24. Aanvullende bepalingen hulpmiddelen en ondersteuning wederpartij

24.1  Wederpartij staat ervoor in dat Van Tongeren bij de werkzaamheden die zien op glazenwas- en gevelwerkzaamheden aan de buitenkant van het object, kosteloos gebruik kan maken van de installaties en voorzieningen aan het gebouw aangebracht ten behoeve van buitenwerkzaamheden. Wederpartij staat er tevens voor in dat die installaties en voorzieningen naar behoren functioneren. Bij gebreke waarvan Van Tongeren gerechtigd is haar werkzaamheden op te schorten dan wel volledig in rekening te brengen vanwege de gederfde inkomsten, dit naar keuze van Van Tongeren. Van Tongeren kan immers geen andere vervangende klus aannemen.

24.2  Wederpartij staat ervoor in dat de ruimten in het object waar de vloeren moeten worden gereinigd, voor aanvang van de werkzaamheden geheel zijn uitgeruimd. Indien dat niet het geval is en Van Tongeren besluit om de ruimte zelf leeg te maken, zal de extra tijd die daarvoor nodig is in rekening gebracht worden bij wederpartij. Tenzij Van Tongeren en wederpartij hierover andere afspraken hebben gemaakt.

Artikel 25. Aanvullende bepalingen uitvoering overeenkomst

25.1 Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat bepaalde glasdelen of geveldelen niet bereikbaar zijn voor Van Tongeren zonder extra hulpmiddelen, dan is Van Tongeren niet gehouden deze delen te reinigen totdat die extra hulpmiddelen zijn ingezet. De kosten van die extra hulpmiddelen en de wachttijd komen voor rekening van wederpartij, tenzij hier vooraf andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 26. Aanvullende aansprakelijkheidsvoorwaarden

26.1  In geval van gevelreiniging is Van Tongeren nimmer aansprakelijk voor schade aan het voegwerk tenzij er sprake is van opzet of roekeloosheid zoals bedoeld in
artikel 7:952 BW.

26.2  In geval van vloerenreiniging is Van Tongeren nimmer aansprakelijk voor schade aan de vloer door uitvoering van de werkzaamheden indien de voorgeschiedenis ten aanzien van de reiniging van de vloer onbekend is of als wederpartij specifieke reinigingsinstructies heeft gegeven aan Van Tongeren waardoor de schade is ontstaan.